Procesbegeleiding voor ingewikkelde vraagstukken

Koersen
op doelen

Strategie

Van identiteit, tot missie en visie – samen ontdekken we jouw koers.

Met een strategie stuur je op het behalen van lange termijn doelen en het verkrijgen van draagvlak op de momenten dat het anders moet.

Koers bepalen doen we met workshops, teamopstellingen en transformatiearena’s en we gebruiken gereedschappen als: SWOT-analyses, confrontatiematrix, strategische communicatie technieken en het Business Model Canvas.

Zodra de strategie staat, is de tijd rijp voor het maken van de vertaalslag naar een uitvoeringsplan.

Teamontwikkeling

Je strategie bepaalt jouw koers en om die koers invulling te geven zijn mensen nodig.

We helpen je met het in lijn brengen van ambities: die van het bestuur, directie en personeel. Samen geven we inhoud aan (verander)processen: van samenwerking, eigenaarschap, effectiviteit tot organisatiecultuur en kwaliteit.

We doen dit met op maat teamontwikkelings-programma’s en hands on advies voor leidinggeven. Ook bekijken we hoe je mensgericht leidinggeven kunt borgen binnen jouw organisatie.

Het zijn niet de sterkste of meest intelligente soorten die overleven, maar het soort dat het beste reageert op veranderingen.

Leon C. Megginson Louisiana State University

Communicatie

Een samenhangend verhaal brengt mensen in beweging: het duidt de urgentie en maakt keuzes navolgbaar voor je omgeving.

We maken dit verhaal op basis van je missie, je visie en je kernwaarden. Zo spinnen we de rode draad die past bij alles waar je voor staat en wat je doet.

Met dit verhaal worden je plannen begrijpelijk voor anderen en uitvoerbaar door anderen.

Kortom, strategische communicatie als integraal onderdeel van de bedrijfsvoering.

Uitvoering

Een goede strategie is de helft van het werk - Koersbekenners maakt ook de vertaalslag naar de uitvoering.

Met een samenhangend uitvoeringsplan kun je het gesprek aangaan met bestuur, directie, management en de werkvloer. Ieders benodigde aandeel wordt duidelijk.

De eerste stap is het in kaart brengen van processen en het kiezen van indicatoren, zowel de harde als de zachte. Vanaf dat moment kun je zien waar knelpunten in het systeem zitten en hoe je kunt bijsturen.

Samen zoeken we in deze fase naar een begeleidingsvorm met voldoende momenten voor reflectie en bijsturing.

Each of us has to do his little bit towards transforming the spirit of the times.

Albert Einstein The Human Side

Coalities & Participatie

Voordat ingewikkelde vraagstukken gebaat zijn bij een technische oplossing, moeten er eerst relaties gebouwd worden.

Ingewikkelde vraagstukken kennen veel stakeholders, wiens belangen conflicteren of juist in elkaars verlengde liggen. Koersbekenners put uit een breed arsenaal aan coachende vaardigheden en communicatiestrategieën om draagvlak te realiseren. Aan de hand van een helder proces maken we stapsgewijs duidelijk hoe iedereen aan kan haken en een eigen bijdrage kan leveren. Dit doen we met helder geformuleerde ambities, zo wordt een (collectieve) transformatie mogelijk.